ОТНОСНО

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

1113 София, бул. “Цариградско шосе” №125, бл. 5, ет. IV,

Началник: (02)9710299, Отдел ОМДК: (02)8739864,8 736422, Отдел АПФСИО: (02)9713299,Факс: (02)8705327,

e-mail: rio_sfo@abv.bg

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ И

ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОТНОСНО: организиране на електронно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас, както и насочване след седми клас и за изготвяне на становище по чл. 140, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование

Уважаема госпожо Директор,

Уважаеми господин Директор,

Във връзка с въведеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение в страната, както и съобразно издадените заповеди на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления, съпътстващи пакети от документи, жалби и други, следва да се извършват по електронен път. До края на периода на извънредното положение са прекратени струпването на повече от двама възрастни на едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането на срещи, интервюта, събеседвания и други.

На основание чл. 95, ал 3 на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование със заповед № РД 10-134/03.04.2020 г. на началника на РУО – София-регион е определена Комисия за насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и за ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за насочване по документи специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, както и за насочване към паралелки, които обучават по специалности от професии или профилирани такива.

Напомням Ви, че съгласно чл. 140, ал. 1 на Наредбата за приобщаващото образование Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

Във връзка с въведеното извънредно положение, подаването на заявлението по чл. 140, ал. 2, т. 1 на Наредбата за приобщаващото образование от родители на ученици със специални образователни потребности, от настойници или от лица, които полагат грижи за ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и такива, настанени в приемни семейства, ще се осъществи по електронен път на имейла на РЦПППО София-област- rc_sf_obl@abv.bg.

Останалите документи, описани в чл. 140, ал. 2, т. 3 — 5 на Наредбата за приобщаващото образование, да се изпратят на хартиен носител до регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности на адреса на РЦПППО София-област с препоръчано писмо или по куриер.

При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или по куриер същите трябва да бъдат представени на място в РЦПППО след отмяната на извънредното положение, за да се окомплектова пакетът от документи, необходим за осъществяване на процедурата.

Същият принцип следва да се спазва и при отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас — заявлението по чл. 139, ал. 1 на Наредбата за приобщаващото образование се подава по имейл до РЦПППО София-област, а документите по чл. 139, ал. 2 на същата наредба — на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер, а при невъзможност — на място в РЦПППО София-област, след приключване на извънредното положение.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомявам че, от 13.04.2020 г. на интернет страницата на РЦПППО София-област – https://rcsfobl.bg/ ще бъдат публикувани образци на заявления в word формат, които родителите да попълват и изпращат на имейла на РЦПППО София-област.

На интернет страницата на РЦПППО София-област ще бъде публикувана информация, че към момента на подаване на съответното заявление не трябва да се изпращат изброените документи в чл. 139, ал. 2 и в чл. 140, ал. 2, т. 3 — 5 на Наредбата за приобщаващото образование, тъй като съдържат лични данни за ученика, като същите следва да бъдат изпратени с препоръчано писмо или по куриер до РЦПППО София-област на адрес: гр. София – 1574, ул. ,,Владово“ № 1, а при обективна невъзможност — да бъдат предоставени на място в РЦПППО София-област след отмяната на извънредното положение в страната.

За начина на подаване на документи в РУО София-регион от учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и за ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще получите допълнителни указания!

С уважение,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook4k
Facebook
Follow by Email
Google+
https://rcsfobl.bg/%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bf">