Документи

На основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППO – София област има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди на деца и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училища, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностното развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици.

В тази връзка, директорите на детските градини и училища на територията на София-област е необходимо да попълнят заявка за осигуряване на такива специалисти по образец и да ни я изпратят на ел.поща: info-2300014@edu.mon.bg

Във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование, изискващи поддържане на информация за ресурсните учители и другите специалисти (логопеди, психолози/педагогически съветници и др.), помощници на учителя и координатори по общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие, осъществяващи ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, назанчени към детската градна/училището е необходимо директорите на детските градини и училищата, да подават актуална информация за специалистите, съдържаща имена, длъжност и телефон/e-mail за връзка с всеки специалист. 

Бланка за подаване на ИНФОРМАЦИЯ за специалистите в ЕПЛР в детската градина/училището

Информацията изпращайте на e-mail: info-2300014@edu.mon.bg

ДОКУМЕНТИ ДО РЦПППО – СОФИЯ ОБЛАСТ

Заявление от родител – за извършване на оценка на образователните потребности на дете/ученик

Заявление от директор – искане за промяна на формата на обучение

 

ОДОБРЕНИЕ на оценката на ЕПЛР (екип за подкрепа на личностно развитие oт детската градина/училището)

След оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, ЕПЛР предлага на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ да одобри или неодобри извършената оценка, чрез заявление (Образец №1) от директора на училището или детската градина.

ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ/И за оценка и формиране на ЕПЛР

В случай, че детската градина или училището не може да осигури някой от специалистите за извършване на оценката, директорът на детската градина или училището изпращат заявление (Образец №2) за осигуряването им от РЦПППО, Държавен логопедичен център /ДЛЦ/, център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛЕН ЕКИП за оценка и одобрение от РЦПППО

В случай, че директорът на детската градина или училището не може да формира екипза оценка на индивидуалните потребности, в изпълнение на разпоредбите на чл. 190 ал. 3 т. 2 от ЗПУО, директорът на детската градина или училището изпраща заявление (Образец №3)до директора на РЦПППО.

НЕСЪГЛАСИЕ с препоръка и ПОВТОРНА оценка

При несъгласие на родител/представителя на детето/ с оценката на ЕПЛР в училището или детската градина, той може да подаде заявление (Образец №4) до директора на РЦПППО за повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика. В този случай директорът на РПППО организира извършване на повторна оценка.

 НАСОЧВАНЕ към Специални училища 

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето,което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в

 специални училища за ученици със сензорни увреждания (Образец №5)

ОТЛАГАНЕ от 1 клас

РЕПЛР на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности, след постъпило заявление (Образец №6) от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за него.

НАСОЧВАНЕ след 7 и 10 клас (при ученици с качествени оценки)

За издаване на становище от Регионалният екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен VII клас и Х клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление по образец.

Документите, които се подават в срок от 03.05 до 21.05.2024 год. са: 

  • Заявление (по образец) от родителя до директора на РЦПППО за насочване на ученика за обучение в профили или в специалности от професии;
    Заявление за насочване след 7 клас
    Заявление за насочване след 10 клас
    Приложение – Заявление до РУО
  • Оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

Документите се подават лично в офиса на РЦПППО София-област или се изпращат по куриер на адрес: гр. София, ул. Владово 1, РЦПППО София-област.

Регионалният  екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО–София-област към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Поздрави,

Клара Милошева 

Директор на РЦПППО – София област
тел. 0893 44 58 07
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook4k
Facebook
Follow by Email
Google+
http://rcsfobl.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8">