За Вас, Родители

Материали, улесняващи родители на деца с различни психо-физически, емоционални и интелектуални нарушения.

За децата

Забавни и полезни линкове за децата.

Нормативни документи

Важни документи за педагога и родителя, които може да разгледате и изтеглите

Начало

На основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППO – София област има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди на деца и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училища, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностното развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици.

В тази връзка, директорите на детските градини и училища на територията на София-област  е необходимо да попълнят заявка за осигуряване на такива специалисти по образец и да ни я изпратят на ел.поща: info-2300014@edu.mon.bg

Във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование, изискващи поддържане на информация за ресурсните учители и другите специалисти (логопеди, психолози/педагогически съветници и др.), помощници на учителя и координатори по общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие, осъществяващи ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, назанчени към детската градна/училището е необходимо директорите на детските градини и училищата да подават актуална информация за специалистите, съдържаща имена, длъжност и телефон/e-mail за връзка с всеки специалист.

Бланка за подаване на ИНФОРМАЦИЯ за специалистите в ЕПЛР в детската градина/училището

Информацията изпращайте на e-mail: info-2300014@edu.mon.bg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook4k
Facebook
Follow by Email
Google+
http://rcsfobl.bg">